Industrirør

Med Tu­ne­tan­kens industrirør i fi­be­rar­me­re­de kom­po­sit­ma­te­ri­a­ler får du den op­ti­ma­le løs­ning til trans­port af væ­sker over jor­den. Vi spe­ci­al­de­sig­ner løs­nin­gen til hver en­kelt op­ga­ve, hvil­ket gør dem vel­eg­ne­de til  for­skel­li­ge for­mål in­den for in­du­stri, fx til spil­de-, regn- og pro­cesvand samt i bejd­se- og sy­re­hal­ler og svøm­me­ba­de.

Det an­vend­te ma­te­ri­a­le er ut­ro­lig mod­stands­dyg­tig over­for tæ­ring, hvil­ket gør rør­sy­ste­mer­ne vel­eg­ne­de til kon­takt med ag­gres­si­ve me­di­er, høje tem­pe­ra­tu­rer samt kli­ma­ti­ske på­virk­nin­ger ved uden­dørs op­sæt­ning. Sam­men med et skræd­der­sy­et de­sign og flek­si­belt ma­te­ri­a­le kan rør­sy­ste­mer­ne des­u­den til­pas­ses sær­li­ge vink­ler og bøj­nin­ger i de ek­si­ste­ren­de drifts­for­hold. De hel­støb­te rør har in­gen ind­ven­di­ge bol­te­sam­ling og er fuldt la­mi­ne­ret hvil­ket sik­rer en tæt trans­port­løs­ning med mini­mal ri­si­ko for læka­ge.

Med næ­sten fe­mårs­ti­ers er­fa­ring in­den for ud­vik­ling og in­stal­la­tion af rør­sy­ste­mer samt et hold­bart kom­po­sit­ma­te­ri­a­le er du ga­ran­te­ret et kva­li­tets­rør­sy­stem, der er ud­vik­let til at give dig mest mu­lig vær­di både i hver­da­gen og på sigt.

Læs mere om komposit her

Susisiekite su mumis
Susisiekite su mumis el.paštu sales@tunetanken.com

 • Skræddersyet konstruktion.
 • Indvendig coatning tilpasset mediet.
 • Helstøbt og fuldt laminerede rør.
 • Klar eller gråhvid topcoat (Ral 9002)
 • Helstøbt rør i fiberarmeret kompositmateriale, der er modstandsdygtig overfor aggressive medier og høje temperaturer.
 • Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.
 • Stor styrke og formstabilitet giver funktionsdygtige rør.
 • Glatte overflader letter rengøring.
 • Lav vægt og helstøbt design giver nem opsætning.
 • Fleksibelt materiale velegnet til særlige dimensioner og vinkler.
 • Temperatur: +/- 100º C drift, +/- 200º C ved indløb (afhængigt af materialevalg).
 • Kemisk resistens tilpasset mediet der transporteres.
 • Standardfarve: klar eller gråhvid (RAL 9002).
 • 90° bøjninger.
 • Spjæld til regulering af transport.
 • Dyselanser for indvendig rengøring.
 • Isolering med PUR-skum og sandwichkonstruktion eller mineraluld og glasfiberkappe til væsker der ikke tåler afkøling.
 • Specialfarve efter RAL-farvekort.
 • Ind- og udløb: tilpasses medie og driftsforhold.
 • Mandehul: tilpasses driftsforhold.

Scroll to Top